روزنامه پیام زمان
  •  info@payamdaily.ir

  •  02632530055

  •   09123481560

روزنامه پیام آشنا
دوره انتشار : روزنامه
موضوع : اجتماعی , فرهنگی , اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز : موسسه همگامان اندیشه زمان
مدیر مسئول : محمود حیدری
سردبیر : باهره حیدری